centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
"PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
Warszawa, 23.03.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Adresaci szkolenia:
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialne za spray ochrony danych osobowych w organizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych
 • znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych
 • uzyskanie informacji o sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych przez RODO
 • uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego (GIODO)

Cel szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła
Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert" oraz członkiem Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady na Uniwersytecie Łódzkim, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Społecznej Akademii Nauk, a także seminaria i szkolenia. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", Ministerstwo Cyfryzacji (2016) oraz komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz", wyd. Presscom, Wrocław 2017.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

PROGRAM

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury
 • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO
 • Inspektor ochrony danych - czy ABI automatycznie stanie się IOD, jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO
 • Wyznaczenie IOD, status, zadania
 • Współpraca z organem nadzorczym (GIODO)
 • Kodeksy postępowań i certyfikacja
 • Niezależne organy nadzorcze
 • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78