centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJACYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT
Warszawa, 22.02.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na „pranie pieniędzy”
 • Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”
 • Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r.
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu „prania pieniędzy” oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Szkolenie poprowadzi: r. pr. dr Piotr Bodył Szymala

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

10:00 Część poświęcona regulacji europejskiej i jej interakcją z regulacją polską

 • Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy a już obowiązująca regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia (Dyrektywa 2005/60 zwana III Dyrektywą.
 • Główne elementy Dyrektywy 2015/849 z dnia 20 maja 2015r. – zwanej IV Dyrektywą - jeszcze nie implementowanej w Polsce:
  1. Cele IV Dyrektywy AML.
  2. Nowy krąg „instytucji obowiązanych” i związane z tym wyzwania dla polskich przedsiębiorców i regulatorów.
  3. Siatka pojęć, którymi posługuje się IV Dyrektywa.
  4. Ocena ryzyka w IV Dyrektywie, czyli zmiany w regułach risk based approach:
   1. wymiar europejski,
   2. wymiar krajowy,
   3. wymiar instytucji obowiązanej.
  5. Zasady należytej staranności wobec klienta w IV Dyrektywie:
   1. Moment stosowania ww. zasad.
   2. Cztery główne środki należytej staranności w rozumieniu art.13 IV Dyrektwy.
   3. Uproszczone środki należytej staranności wobec klienta (art.15-17 IV Dyrektywy).
   4. Wzmożone środki należytej staranności wobec klienta (art.18 i nast. IV Dyrektywy).
   5. Informacje o Beneficjencie Rzeczywistym w regulacji IV Dyrektwy.
   6. Obowiązki zgłaszania transakcji podejrzanych w (art.32 i nast. IV Dyrektywy).
   7. Ochrona danych osobowych w świetle obowiązków wynikających z IV Dyrektywy (zakres ochrony i terminy przyjęte na poziomie europejskim).
   8. Strategie i procedury przyjmowane na podstawie lub w związku z IV Dyrektywą .
   9. Współpraca międzynarodowa w świetle rozwiązań IV Dyrektywy (art.49 i nast.).
   10. Kary nakładane na podmioty naruszające reguły AML/CFT zgodnie z modelem przyjętym w IV Dyrektywie.
   11. Harmonogram i sposób implementacji IV Dyrektywy w Polsce.

13:00 Przerwa na lunch

13:30 Część poświęcona prawu polskiemu

 • Funkcjonowanie systemu AML/CFT z perspektywy dorocznych sprawozdań GIIF.
 • Siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) ustawy , ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących pojęcia:
  1. Instytucji obowiązanej
  2. Klienta i beneficjenta rzeczywistego
  3. Wartości majątkowej i transakcji
  4. Stosunku gospodarczego
 • Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku.
 • Podstawowa struktura obowiązków wynikających dla instytucji obowiązanych z Ustawy:
  1. Obowiązki rejestracyjne:
   1. obowiązek rejestracji transakcji „ponadprogowych” w rozumieniu art.8 ust. Ustawy;
   2. obowiązek rejestracji transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną w rozumieniu art.8 ust.3 Ustawy;
   3. obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację (art.8 ust.3a Ustawy);
   4. obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) zgodnie z art. 8b ust.5 Ustawy;
   5. obowiązek raportowania na podstawie art.16 i 17 Ustawy, czyli w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  2. Obowiązki analityczne:
   1. obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji na podstawie art. 8a Ustawy;
   2. obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta zgodnie z art.8b ust 1 Ustawy.
  3. Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD):
   1. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
   2. podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości;
   3. uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych (w odniesieniu do przedsiębiorców z którymi instytucja obowiązana ma stabilne relacje usprawiedliwiające tezę o istnieniu „stosunków gospodarczych”);
   4. bieżącym monitorowaniu „stosunków gospodarczych” z klientem (w okolicznościach opisanych w punkcie powyżej).
  4. Inne obowiązki instytucji obowiązanej związane z klientami:
   1. podwyższone lub ograniczone obowiązki w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) z uwagi na podmiotowy charakter klienta. Powyższe dotyczy w szczególności przypadków opisanych w art. 9e Ustawy;
   2. obowiązki związane z wchodzeniem w relacje z „osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne” (PEP);
 • Typowanie transakcji podejrzanych (wzmianka).
 • Zasady przekazywania informacji GIIF:
 • Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o praniu pieniędzy a regulacja z zakresu:
  1. ochrony danych osobowych, w tym gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł
  2. tajemnicy zawodowej.
 • Nadzorowanie personelu instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za stosowanie obowiązków ustawowych
 • Odpowiedzialność karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.
 • Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

16:00 Zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78