centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
Przygotowanie ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Warszawa, 18 stycznia 2017 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

PROGRAM

I.Polskie prawo zamówień publicznych a prawo europejskie
 • Źródła prawa unijnego
 • Implementacja prawa unijnego do prawa polskiego
 • Bezpośrednie stosowanie w Polsce prawa unijnego
 • Wykładnia prounijna – co to jest i jak stosować
 • Znaczenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – jak czytać wyroki Trybunału i wyciągać z nich wnioski praktyczne

II. Nowe dyrektywy zamówieniowe UE
 • podstawowe cele reformy zamówień publicznych w UE
 • jak czytać dyrektywy zamówieniowe i wyszukiwać istotne elementy
 • jak samodzielnie wyciągać wnioski z przepisów dyrektyw

III. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku
 • przyczyny nowelizacji
 • najważniejsze zmiany
 • jak poszukiwać uzasadnienia poszczególnych zmian

IV. Zasada proporcjonalności
 • Zasada proporcjonalności jako nowa naczelna zasada prowadzenia postępowań
 • Zasada proporcjonalności a prawo unijne
 • Praktyczne wykorzystywanie zasady w ramach postępowań

V. Istotne zmiany proceduralne w przepisach ustawy:
 • Nowe wyłączenia dot. stosowania ustawy
 • Komunikacja z wykonawcami i elektronizacja zamówień
 • Terminy – sposób ich obliczania
 • Nowości w szacowaniu wartości zamówienia
 • Nowości w opisywaniu przedmiotu zamówienia

VI. Obowiązek zatrudniania pracowników na umowę o pracę

VII. Podział zamówień na części

VIII. Jednolity europejski dokument zamówienia i dokumenty potwierdzające
 • Co to jest JEDZ i jaka jest jego rola?
 • Elementy formularza JEDZ
 • Potwierdzanie oświadczeń z JEDZ
 • Dostarczanie dokumentów potwierdzających oświadczenia
 • Daty dokumentów potwierdzających
 • Uzupełnienia i wyjaśnianie
 • Nowa rola eCertis
 • Aktualne problemy i wątpliwości

IX. Warunki udziału w postepowaniu
 • Zasady ogólne
 • Warunki udziału w postępowaniu - zdolność techniczna i zawodowa
 • Zmiany w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej

X. Korzystanie z zasobów innych podmiotów
 • udostępnianie zasobów przez osoby trzecie
 • JEDZ a osoby trzecie udostępniające zasoby
 • Podwykonawstwo – nowe zasady w świetle regulacji dotyczących JEDZa
 • Konsorcjum – nowe zasady spełniania warunków i wykonania umów

XI. Przesłanki wykluczenia wykonawców
 • Zasady ogólne
 • Nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców (szczegółowe omówienie)
 • Nowe fakultatywne przesłanki wykluczania z postępowania (szczegółowe omówienie)
 • Przesłanki wykluczenia a JEDZ
 • Self-cleaning – samooczyszczenie

XII. Istotne zmiany dotyczące poszczególnych procedur
 • Zmiany w zakresie terminów
 • Zmiany w zakresie trybów negocjacyjnych (negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego)
 • Zmiany w przesłankach trybu z wolnej ręki
 • Zamówienia in-house
 • Partnerstwo innowacyjne

XIII. Nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Kryteria pozacenowe i pozakosztowe
 • Nakaz stosowania kryteriów pozacenowych o wadze min. 40%
 • Kryterium kosztu
 • Rażąco niska cena

XIV. Zmiana umowy
 • rodzaje zmian, które można wprowadzić do umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • zmiany przewidziane przez zamawiającego
 • katalog ustawowy przesłanek zmiany umowy
 • zmiany nieistotne
 • nowe zasady rozwiązywania umów

XV. Odwołania
 • Nowe przesłanki odwoławcze w postępowaniach podprogowych
 • Terminy i koszty

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78