centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
Warszawa, 07.02.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne:
Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność wydawniczą dotyczącą utworów słownych (literackich), plastycznych, graficznych, utworów zbiorowych, audialnych oraz audiowizualnych, zarówno w formie tradycyjnej, jak też elektronicznej. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników (wydawcy, redaktorzy, osoby zajmujące się reklamą, promocją lub podpisywaniem umów) praktycznej i rzetelnej wiedzy w zakresie problematyki prawnoautorskiej działalności wydawniczej.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program szkolenia:

Działalność wydawnicza w kontekście praw autorskich praw majątkowych - okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie); zasady obliczania terminów wygaśnięcia praw majątkowych; pokrewne prawa wydawnicze; nabycie autorskich praw majątkowych w tzw. utworach pracowniczych lub utworach zbiorowych; działalność wydawnicza a wizerunek osób; nabycie praw do utworów zbiorowych (m.in. encyklopedie); problematyka dzieła cyfrowego (egzemplarz cyfrowy, wyczerpanie, egzemplarze autorskie); pola eksploatacji przy utworach cyfrowych (audiobook, e-book, dzieła multimedialne); nowe pola eksploatacji w kontekście wcześniejszych umów (m.in. przyrost praw, opcje, zasada uzyskiwania praw na polach znanych w chwili zawarcia umowy).

Problematyka dóbr osobistych w działalności wydawniczej - istota autorskich praw osobistych; podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie); zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta redakcyjna, językowa); autorskie prawa osobiste a twórczość zależna; nadzór autorski; pojęcie dóbr osobistych; odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wykorzystanie korespondencji lub wizerunku osób a dobra osobiste; ochrona dobrego imienia i dorobku twórczego; publikowanie prywatnej korespondencji, listów, dzienników.

Umowy wydawnicze - umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe; umowa wydawnicza oparta o licencję; umowa wydawnicza oparta o przeniesienie autorskich praw majątkowych; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, egzemplarze autorskie, pola eksploatacji, pierwszeństwo publikacji); umowa wydawnicza a problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania); umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji); egzemplarze autorskie; wprowadzenie do obrotu; wyczerpanie prawa.

Utwory wykorzystywane w działalności wydawniczej - problematyka wydawnicza utworów literackich, wizualnych (m.in. utwory plastyczne, grafiki, fotografie, ryciny), naukowych, publicystycznych, utwory audiowizualne; pierwsze wydania; wydania krytyczne; utwory audialne; reprodukcje dzieł sztuki i utworów plastycznych w ramach wydawnictw; problematyka prawnoautorska tzw. dzieł dawnych (m.in. relacje pomiędzy ustawą z 1952 roku a 1994 roku).

Dozwolony użytek utworów chronionych a działalność wydawnicza – korzystanie z utworów i ich egzemplarzy dla celów reklamy publicznej i sprzedaży (m.in. w katalogach, materiałach promocyjnych, inne formy udostępniania); dozwolony użytek utworów osieroconych opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem; dozwolony użytek w zakresie niektórych sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem; nowelizacja prawa autorskiego.

Naruszenia i odpowiedzialność - rodzaje roszczeń; odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych, osobistych, prawa do wizerunku i dóbr osobistych; legitymacja procesowa; problematyka dowodowa; środki ochrony; wysokość i zasady naliczania roszczeń z tytułu naruszenia.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78