centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
25 edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE ROZPORZĄDZENIE (12/12/2016) PARAMETRYZACYJNE, KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W 2017 I PUNKTACJE ZA 2013-16"
Warszawa, 28.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

28 marca 2017 r.
10:00 Wykład: Omówienie nowego rozporządzania parametryzacyjnego z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącego kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku i punktacje za 2013-2016.
dr hab. Piotr Stec
(profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji )
11:00 Wykład: Wpływ ocen parametrycznych na awanse kadry naukowej.
W Polsce istnieją – w sferze zinstytucjonalizowanej nauki – dwie odrębne ścieżki ewaluacyjne: odnoszącą się do jednostek naukowych (wydziały uczelni, instytuty PAN, instytuty badawcze) oraz odnoszącą się pojedynczych badaczy (awanse naukowe). Obie mają odrębne uregulowania prawne, a to, czego brakuje, to mega ustawy o nauce, która, będąc swoistą „ustawą-matką” te dwie ścieżki do siebie dopasowała i uczyniła bardziej transparentnymi. Dziś bowiem mamy swoisty chaos prawny, który dodatkowo spotęgowany jest brakiem stabilności legislacyjnej w sferze nauki i szkolnictwa wyższego – ciągle wprowadzane „łatki” uszczelniające (na wzór korekt systemu Windows) i łamane od dziesięcioleci zapewnienia, że prawo dotyczące nauki nie będzie działało wstecz i że kierownicy jednostek naukowych będą mogli prowadzić racjonalną, perspektywiczną politykę naukową (także tę związaną z awansami). Dziś ukształtowała się taka szkodliwa – co w referacie będę starał się ukazać – praktyka przenoszenia rozwiązań ewaluacyjnych odnoszących się do kondycji całych (niekiedy bardzo dużych i heterogennych) jednostek naukowych na pole awansów naukowych pojedynczych badaczy. Swoistym zaś pomostem umożliwiającym tę negatywną transmisję jest bibliometria. Trzeba tu jeszcze dodać i to, że doszło też do przeniesienia procedur i wskaźników opracowanych dla oceny czasopism w sferę ocen badaczy. „Zapomniano” o ocenach prowadzonych w trybie peer review – bo czasochłonne, bo drogie, bo o wątpliwej obiektywności itp. To nieuzasadnione zdominowanie ocen aktywności naukowej badaczy przez narzędzia przydatne do oceny jednostek naukowych plus naciski kierowników jednostek naukowych na produkcję „punktów parametrycznych” (zaczerpnięte ze słownika naukowej nowomowy) i na szybkie awanse podległych im pracownikom spotęgowało występowanie nadużyć w nauce. O tym wszystkim będzie w moim wystąpieniu.
Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński
(członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Analiza matematyczna wyników parametryzacji i konsekwencji wejścia nowych zasad:
 • Analiza algorytmu oceny jednostek naukowych:
  • Zasady oceny – analiza porównawcza oparta na danych historycznych dotyczących wybranej Grupy Wspólnej Oceny (rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 roku oraz wynik przeprowadzenia oceny).
  • Kryteria zastosowane w algorytmie oceny jednostek naukowych (rozporządzenie MNiSW z dnia 27 grudnia 2016 roku roku).
  • Jednostka Referencyjna i jej znaczenie w poprzednim i obecnym algorytmie oceny jednostek naukowych.
 • Wnioski z przedstawionej analizy.
Dr hab. Henryk Spustek
(profesor Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa i Administracji)
13:30 Wykład: Punktowane publikacje w świetle rozporządzenia parametrycznego:
 • monografia, monografia wybitna, artykuł, rozdział w monografii – definicje poszczególnych typów publikacji,
 • punktacja wszystkich typów publikacji,
 • ujednolicony wykaz czasopism naukowych,
 • materiały konferencyjne w Web of Science Core Collection.
Dr Aneta Drabek
(Uniwersytet Śląski)
14:30 Przerwa
14:50 Case study: Proces przygotowywania Politechniki Warszawskiej do ankiety jednostki – rola Biblioteki Głównej:
 • proces przygotowywania jednostki do obowiązku sprawozdawczego (systemy PBN i Pol-on),
 • podział obowiązków oraz tworzenie wewnętrznych regulacji,
 • rola uczelnianej Bazy Wiedzy w procesie przygotowawczym oraz przekazywaniu danych do w/w systemów,
 • współpraca biblioteki z różnymi jednostkami uczelni,
 • monitorowanie pozyskiwania danych ich prawidłowości i kompletności,
 • przekazywanie danych dotyczących prac dyplomowych do systemu ORPD.
Weronika Kubrak
(Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
15:40 Wykład: Stopnie naukowe w świetle statystyki.
Wykład poświęcony zostanie trendom istniejącym w strukturze nadawanych w kraju stopni naukowych doktora i doktora habilitowany, stopni w zakresie sztuki oraz tytułów naukowych profesora i tytułu profesora w zakresie sztuki. Podczas prezentacji wyników zostanie przedstawiony podział osób uzyskujących stopnie i tytuły według ich płci. Zostanie pokazane również jak zmieniała się liczba osób, którym nadano stopnie i tytuły w kolejnych latach. Zostanie omówiona struktura nadanych stopni w poszczególnych obszarach nauki i sztuki, w których stopień/tytuł został nadany oraz to jak zmieniała się liczba nadanych stopni i tytułów w poszczególnych latach w zależności od wieku osób uzyskujących stopień lub tytuł. Analizy zostały oparte na danych jednostkowych znajdujących się w Bazie Wiedzy o Nauce Polskiej i obejmujących ostatnie 16 lat (2000-2015).
Dr Piotr Rodzik
(Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)
16:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78