centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
Forum: skargi, wnioski, petycje
Warszawa, 23.02.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby. Rozpatrywanie skarg i wniosków budzi wątpliwości od lat. Odnoszące się do tej kwestii przepisy kpa oraz rozporządzenia z 2002 r. właściwie nie były nowelizowane, a przez to pozostają mocno anachroniczne i powodują problemy w praktyce. Ustawa o petycjach natomiast, pojawiła się w polskim porządku prawnym niedawno - weszła w życie 6 września 2015 r. i może z racji jej krótkiego obowiązywania, a może z uwagi na to, że przewidziane w niej procedury bywają niejasne, także jest kłopotliwa w stosowaniu. Z tych właśnie względów warto przyjrzeć się skargom, petycjom i wnioskom, bo choć przyjmuje się, że to środki odformalizowane, od strony formalnej miewamy z nimi wiele trudności w praktyce.

Opracowanie programu, prowadzenie obrad i dyskusji:  dr Marlena Sakowska-Baryła

PROGRAM

23 lutego 2017 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
dr Marlena Sakowska-Baryła,
(radca prawny, red. naczelna "ABI Expert", Urząd Miasta Łodzi, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.)
10:15 Wykład: Kwalifikacje pism - skarga, wniosek czy petycja?
 • Zakres przedmiotowy skargi powszechnej jako wyrazu niezadowolenia
 • Zakres przedmiotowy wniosku jako inicjatywy zmiany istniejącego stanu rzeczy
 • Zakres przedmiotowy petycji - jako odrębnego środka prawnego
 • Petycja a działalność lobbingowa
 • Prawidłowe klasyfikowanie pism - faza wstępna postępowania w sprawie skarg, wniosków, petycji
  • zasada nie konkurencyjności postępowania w sprawie skarg, wniosków, petycji z innymi postępowaniami w tym postępowaniami orzeczniczymi.
  • skargi (wnioski, petycje) w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych
 • Postępowanie w przypadku wątpliwości co do rodzaju i treści złożonego pisma
dr Rafał Budzisz,
(Uniwersytet Łódzki)
11:00 Wykład: Terminowość rozpoznawania skarg, a zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłość postępowania.
 1. Terminy załatwiania skarg i ich znaczenie, a obowiązek zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi;
  • terminy załatwienia skargi:
   • obowiązek załatwienia skargi „bez zbędnej zwłoki”,
   • obowiązek załatwienia skargi „nie później niż (…) w ciągu miesiąca”,
   • obowiązek zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, a także o stanie jej rozpatrzenia (gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień) „najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania” - przez posła na Sejm, senatora, radnego.
  • terminy załatwiania skarg, a efektywność działania organów administracji;
  • zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi;
   • elementy zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi,
   • elementy zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi,
   • załatwienie ponownie złożonej skargi, którą uprzednio uznano za bezzasadną,
   • możliwość niezawiadamiania skarżącego.
 2. Obowiązki organu administracji związane z niezałatwieniem skargi w terminie;
  • obowiązek stosowania art. 36 kpa.,
  • pojęcie sygnalizacji, o której mowa w art. 36 kpa.,
  • treść sygnalizacji, o której mowa w art. 36 kpa.
 3. Zażalenie na niezałatwienie skargi w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania;
  • obowiązek stosowania art 37 kpa.,.
  • zażalenie na niezałatwienie skargi w terminie,
  • zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania,
  • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • rozpoznanie zażaleń, o których mowa w art 37 kpa.
dr Joanna Wyporska-Frankiewicz,
(WPiA UŁ, SKO w Łodzi)
11:45 Wykład: Petycje wielokrotne.
 • kryteria uznania petycji za wielokrotną
 • skuteczność i efektywność ogłoszeń w trybie art. 11 ust. 2
 • skuteczność i efektywność uzupełnianie braków formalnych w trybie art. 11 ust. 3
 • ogłoszenie o załatwieniu petycji wielokrotnej na podstawie art. 11 ust. 4
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
(UKSW)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Skarga na pracownika.
 • przedmiot skargi
 • forma skargi
 • organy właściwe do procedowania
 • tryb postępowania ze skarga
Magdalena Czaplińska,
(radca prawny, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., Urząd Marszałkowski w Łodzi)
13:45 Wykład: Elektroniczne wnoszenie skarg, wniosków, petycji.
 • Istnieją praktyczne wątpliwości co do wymogu opatrywania podpisem elektronicznym składanych wniosków, skarg i petycji.
 • Niejasność przepisów wynikających w zakresie skarg i wniosków z relacją działu VIII K.p.a. z art. 63 K.p.a.
 • Dodatkowo, w zakresie skarg i wniosków, rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. posługuje się pojęciem poczty elektronicznej, nie przewidując wprost obowiązku opatrzenia pisma złożonego w tym trybie, podpisem elektronicznym
 • Art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach stanowi, że wniesienie petycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być opatrzone podpisem elektronicznym. Słowo „może” wydaje się sugerować, że nie musi tak być. Znane są jednak przypadki wymogu stosowania podpisu.
 • W związku z powyższym pojawiają się również ograniczenia co do sposobu prowadzenia korespondencji ze składającymi wnioski, skargi lub petycje.
Krzysztof Izdebski,
(Fundacja E-Państwo)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Proceduralne pułapki petycji.
 • Petycja, wniosek, czy inicjatywa legislacyjna - sztuka różnicowania
 • Praktyczne problemy w rozpatrywaniu petycji, w tym m.in. uzupełnienia, wyjaśnienia, w interesie podmiotu trzeciego, droga elektroniczną.
 • Procedura terminowego załatwienia petycji
 • Upublicznianie petycji i sprawozdawczości
Iwona Kobus, radca prawny
(UM St. Warszawy)
15:15 Wykład: Ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg przez kolegialne organy samorządu terytorialnego.
 • dostęp do posiedzeń kolegialnych organów na poszczególnych etapach rozpatrywania skarg - w relacji do prawa dostępu do informacji publicznej
 • ochrona prywatności i ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg
 • przygotowanie posiedzenia
 • rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
 • udostępnianie tzw. uchwał skargowych
dr Marlena Sakowska-Baryła,
(radca prawny, red. naczelna "ABI Expert", Urząd Miasta Łodzi, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.)
16:00 Zakończenie Forum
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78