centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017
Warszawa, 28.06.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Cel szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli Państwu usystematyzować, poszerzyć i zaktualizować wiedzę dotyczącą prowadzenia nie tylko samych akt osobowych, lecz również pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W ciągu kilku godzin otrzymają więc Państwo prawdziwe kompendium wiedzy oraz gotowe i pewne – bo oparte na stanowiskach urzędowych (MRPiPS, PIP, GIODO i ZUS)  – rozwiązania nurtujących problemów. W trakcie szkolenia prowadzący w przystępny i praktyczny sposób omówi m.in.:

 • poszczególne dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracownika, począwszy od nawiązania, poprzez zmianę, aż po ustanie stosunku pracy i wydanie świadectwa pracy,
 • szczególną Państwa uwagę zwróci na dokonane w 2016 i 2017 r. zmiany w zasadach zawierania umowy o pracę, wydawania świadectwa pracy oraz ich treści,
 • zakres dokumentacji wymaganej przy zatrudnieniu cywilnoprawnym,
 • projektowane zmiany umożliwiające digitalizację akt osobowych oraz skracające okres ich archiwizowania.

Adresaci szkolenia: Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, niezależnie od stanu posiadanej wiedzy i doświadczenia. W szczególności osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawców.

Szkolenie prowadzi: Karol Lankamer – prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Aktualnie wspólnik w firmie doradczo – szkoleniowej.

Program:

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  • Jakie dokumenty tworzy się indywidualnie dla każdego pracownika, a jakie obejmują ogół załogi?
  • Którzy pracodawcy mają od 2017 r. obowiązek utworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (tj. regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS)?
  • Czy można prowadzić część D akt osobowych i co w niej przechowywać?
  • Czy dokumentację pracowniczą można prowadzić w formie elektronicznej i w jakim zakresie?
  • Jak porządkować dokumentację pracowniczą (np. w razie zatarcia kary porządkowej lub ponownego zatrudnienia po przerwie)?
  • Co zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
  • Przez jaki okres trzeba przechowywać dokumentację pracowniczą i czy będzie on skrócony?
  • Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy i osób prowadzących sprawy kadrowe za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?
 2. Nawiązanie stosunku pracy
  • Jakie dokumenty i informacje może uzyskiwać pracodawca od osób kandydujących do pracy?
  • Czy można wymagać od kandydatów do pracy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o stosunku do służby wojskowej?
  • Czy można zbierać i przechowywać CV, listy motywacyjne i inne dokumenty przesyłane w procesie rekrutacyjnym?
  • Czy w aktach osobowych mogą znajdować się kserokopie dowodu osobistego?
  • Jak uniknąć zarzutu dyskryminacji w rekrutacji?
  • W jakiej części akt osobowych przechowuje się zaświadczenie z wstępnych badań lekarskich?
  • Kiedy badania wstępne nie są wymagane?
 3. Pozostawanie w zatrudnieniu
  • W jakim terminie należy potwierdzić pracownikowi rodzaj umowy oraz jej warunki?
  • Fakt zapoznania się z jakimi dokumentami pracownik potwierdza na piśmie?
  • Jakie dokumenty należy od 2017 r. tworzyć i prowadzić dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych?
  • Czy należy zapewnić badania lekarskie i szkolenia BHP osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych?
  • Jakie są ograniczenia w zatrudnieniu terminowym?
  • Jakie okoliczności uzasadniają zawarcie umowy terminowej niepodlegającej ograniczeniom co do liczby umów i łącznego czasu ich trwania?
  • Jakie dokumenty w aktach osobowych zawsze sprawdza inspektor pracy?
  • W jaki sposób zmieniać umowy o pracę - porozumienia (aneksy), wypowiedzenia zmieniające?
 4. Ustanie zatrudnienia
  • Kto i w jaki sposób może rozwiązać umowę o pracę?
  • Jakie są niezbędne elementy wypowiedzenia, porozumienia stron, czy zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Czy ustne wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest skuteczne?
  • Jakimi działaniami można usunąć wadę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia złożonego elektronicznie?
  • Co zrobić jeśli pracownik odmawia odbioru wypowiedzenia/rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
  • Jakie są nowe zasady wystawiania świadectw pracy?
  • Jak wystawiać, korygować i duplikować świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu)?

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78