centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Luty 2017
22 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
22 lutego | Warszawa | szkolenie „PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJACYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT”
23 lutego | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
23 lutego | Warszawa | FORUM "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK DZIAŁA REKLAMA NA FACEBOOKU czyli SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAC CZASOPISMO NAUKOWE"
28 lutego - 1 marca | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"
Marzec 2017
1 marca | Warszawa | warsztaty „BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW”
1 marca | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM -
jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
2 marca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
7 marca | Warszawa | warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
7 marca | Warszawa | XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI "BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE"
7 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
8 marca | Warszawa | warsztaty "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI"
8 marca | Warszawa | szkolenie "RACHUNKOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ"
8 marca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
8 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
9 marca | Warszawa | IX FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
14 marca | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
14 marca | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
14 marca | Warszawa | XIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W MEDYCYNIE TECHNOLOGIE, REALNOŚĆ STOSOWANIA, UWARUNKOWANIA"
15 marca | Warszawa | szkolenie "ŚWIAT POZA FACEBOOKIEM - OD YOUTUBE DO SNAPCHATA"
15 marca | Warszawa | X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM UCZELNI REPOZYTORIA, WITRYNY INTERNETOWE, ZARZĄDZANIE PROCESAMI"
15 marca | Warszawa | szkolenie "ZMIANY PIT-CIT 2017"
22 marca | Warszawa | szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE"
22 marca | Warszawa | konferencja w cyklu BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - INFORMATYCZNE ZAGROŻENIA DLA SIECI ENERGETYCZNYCH"
22 marca | Warszawa | 84 edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE - ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE"
23 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
23 marca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
23 marca | Warszawa | warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW"
28 marca | Warszawa | 25 edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE ROZPORZĄDZENIE (12/12/2016) PARAMETRYZACYJNE, KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W 2017 I PUNKTACJE ZA 2013-16"
29 marca | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
29 marca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET"
29 marca | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
30 marca | Warszawa | warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
30 marca | Warszawa | 30 edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI CYFROWEJ - BIG DATA, APLIKACJE RWD, ROZWIĄZANIA MOBILNE"
Kwiecień 2017
4 kwietnia | Warszawa | XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO "NOWE ZASADY SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH"
4 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
5 kwietnia | Warszawa | XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
6 kwietnia | Warszawa | warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
6 kwietnia | Warszawa | XI FORUM MAREKTINGU "BIG DATA MARKETING, INŻYNIERIA DANYCH, AUTOMATYZACJA MARKETINGU, RAFINACJA BIG DATA"
6 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZECIWDZIAŁAĆ "WCIĄGNIĘCIU" W OSZUSTWA I TZW. KARUZELE VAT"
11 kwietnia | Warszawa | seminarium "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK PROWADZIĆ I PROMOWAĆ BLOG FIRMOWY"
25 kwietnia | Warszawa | warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
26 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom podstawowy"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH (ZASADY, BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARMACEUTY)"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
27 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom średniozaawansowany"
Maj 2017
10-11 maja | Pałac Alexandrium**** | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
16 maja | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
16 maja | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA"
16 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
17 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BIAŁY WYWIAD
18 maja | Warszawa | 26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE”
23 maja | Warszawa | XXII FORUM ADO/ABI
24 maja | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
24 maja | Warszawa | szkolenie "DIGITALIZACJA MUZEALIÓW I UTWORÓW PLASTYCZNYCH - UDOSTĘPNIANIE i EKSPLOATACJA"
24 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
30 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
31 maja | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
31 maja | Warszawa | warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
31 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
Czerwiec 2017
1 czerwca | Warszawa | FORUM CLOUD COMPUTING "CLOUD COMPUTING - PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH. UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
6 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZTUKA MÓWIENIA"
6 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRAWO KONSUMENCKIE"
6 czerwca | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
7 czerwca | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY - CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA - część 2"
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
22 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOOWYCH"
27 czerwca | Warszawa | warsztaty "UMOWY PRAWNOAUTORSKIE W ZAKRESIE MUZEALIÓW I SZTUK WIZUALNYCH"
28 czerwca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017"
28 czerwca | Warszawa | seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYNEK BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "ASPEKTY PRAWNE REPRYWATYZACJI. ORZECZNICTWA SĄDÓW W ZAKRESIE REPRYWATYZACJI"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78